Un EPI és un equip de protección industrial, és a dir, qualsevol element o dispositiu que utilitzi un treballador per protegir-lo dels riscos que puguin amenaçar la seva salut o seguretat mentre estigui realitzant la seva activitat laboral.

Deixi'ns ajudar!

Indiqui'ns quin és la seva necessitat

i l'ajudarem a trobar la millor solució.
    captcha